Skip to main content

Algemene Voorwaarden | Vennix Multimedia

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Vennix Multimedia, zijnde alle activiteiten aangeboden op de domeinnaam: vennixonline.nl, of van de onderneming Vennix Multimedia ingeschreven bij de KVK Eindhoven onder nummer 75431033, BTW-ID nummer NL002341941B25 en gevestigd aan de Hieronymusstraat 13, 5042 EW Tilburg (hierna: “Vennix Multimedia”), heeft verricht of zal verrichten voor natuurlijke personen en rechtspersonen (“de opdrachtgever”), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, indien schriftelijk door Vennix Multimedia en de opdrachtgever overeengekomen.

3. Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn dan blijven de overige artikelen van toepassing. In dat geval heeft Vennix Multimedia het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor de opdrachtgever niet onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

4. In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst opgenomen bepalingen.

5. Vennix Multimedia behoudt te allen tijde het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de nieuwste versie van de Algemene Voorwaarden op: https://vennixonline.nl/algemene- voorwaarden.

6. De toepasselijkheid van eventuele Algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

ARTIKEL 2 – OFFERTE

1. Alle offertes van Vennix Multimedia zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door haar worden herroepen, tenzij de offerte een termijn voor aanvaarding bevat.

2. Vennix Multimedia kan niet aan haar offerte worden gehouden indien naar het oordeel van Vennix Multimedia de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en van overheidswege opgelegde heffingen.

4. Met inachtneming van het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte en de daarbij gestelde voorwaarden heeft aanvaard.

 

ARTIKEL 3 – BETALINGSVOORWAARDEN

1. Vennix Multimedia is naar eigen inzicht gerechtigd voor al haar werkzaamheden de opdrachtgever te verplichten tot gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling.

2.Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

3. Indien de opdrachtgever na een schriftelijke aanmaning in gebreke blijft, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan tevens de wettelijke handelsrente verschuldigd die van toepassing is op het moment dat de opdrachtgever in verzuim is. De wettelijke handelsrente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4. Indien sprake is van verzuim aan de zijde van de opdrachtgever, dan heeft Vennix Multimedia het recht om de website offline te halen totdat de achterstallige betaling is voldaan.

5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever indien sprake is van verzuim aan de zijde van de opdrachtgever.

6. Indien de betalingsachterstand een opdrachtgever betreft die een natuurlijke persoon is, zal Vennix Multimedia haar kosten in rekening brengen conform de ten tijde van het verzuim wettelijk voorgeschreven tarieven.

7. Indien een opdracht geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, dan zullen de verrichte werkzaamheden, vermeerderd met de eventuele kosten, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht en zijn de vorderingen van Vennix Multimedia op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het aan Vennix Multimedia verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 – 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 

ARTIKEL 4 – CONTRACTSDUUR EN LEVERINGSTERMIJNEN

1. De overeenkomst tussen Vennix Multimedia en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen schriftelijk anders overeenkomen.

2. De overeenkomst eindigt zodra aan de overeenkomst uitvoering is gegeven.

3. Overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen.

4. Bij overschrijding van een termijn dient Vennix Multimedia eerst door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke te worden gesteld en een redelijke termijn te worden gegund om alsnog uitvoering aan de overeenkomst te geven, bij gebreke waarvan Vennix Multimedia geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de schade die een rechtstreeks gevolg is van de ontstane vertraging.

5. Overschrijding van een termijn door Vennix Multimedia levert geen grond op voor de ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever.

ARTIKEL 5 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Alle werkzaamheden worden door Vennix Multimedia uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, zodat resultaten van verrichte werkzaamheden niet kunnen worden gegarandeerd.

2. De opdrachtgever is gehouden alle informatie die Vennix Multimedia nodig acht, of waarvan het voor de opdrachtgever duidelijk behoort te zijn dat deze van belang is voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm ter beschikking te stellen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van die informatie.

3. De opdrachtgever dient voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst voor webdesign of ontwikkeling ten aanzien van het ontwerp duidelijk aan te geven wat de wensen en voorkeuren zijn. Zijn er geen duidelijke aanwijzingen voor een ontwerp, dan zal Vennix Multimedia op eigen initiatief een ontwerp maken voor een website. Wanneer de opdrachtgever tijdens of na uitvoering van de overeenkomst van de opdracht afwijkende voorkeuren of wensen kenbaar maakt aan Vennix Multimedia die niet kenbaar zijn gemaakt tijdens de bespreking(en) over het ontwerp voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst, en Vennix Multimedia hierdoor meerwerk heeft, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

4. Wanneer Vennix Multimedia dat nodig acht in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, heeft zij het recht om derden in te schakelen.

5. Vennix Multimedia kan de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goed gekeurd.

6. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Vennix Multimedia zijn verstrekt, heeft Vennix Multimedia het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Vennix Multimedia behoudt zich het recht voor om in dat geval wijzigingen in de prijs en de termijn van uitvoering aan te brengen.

8. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Artikel 13 is van overeenkomstige toepassing.

9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Vennix Multimedia een verzoek tot wijziging van de overeenkomst door de opdrachtgever weigeren, indien Vennix Multimedia van mening is dat dit niet strookt met een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

10. Indien na de uitvoering van de overeenkomst aanvullende werkzaamheden worden verlangd van Vennix Multimedia door de opdrachtgever, zal Vennix Multimedia dit meerwerk tegen haar gebruikelijke tarieven – zoals kenbaar van de website https://vennixonline.nl/ en/of conform de door haar aan de opdrachtgever verstrekte prijsopgaaf – in rekening brengen bij de opdrachtgever.

ARTIKEL 6 – GEHEIMHOUDING EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. Vennix Multimedia zal de vertrouwelijke gegevens die zij ontvangt slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door de opdrachtgever als zodanig zijn aangeduid.

2. De rechten van intellectuele eigendom voor het logo, briefpapier, visitekaartjes en andere huisstijl-elementen die in opdracht van de opdrachtgever zijn ontworpen berusten bij de opdrachtgever en mogen uitsluitend door de opdrachtgever worden aangepast en/of hergebruikt.

3. Alle rechten van intellectuele eigendom en industriële eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Vennix Multimedia, diens licentiegevers of diens toeleveranciers en/of de derden die in opdracht van Vennix Multimedia een creatieve bijdrage hebben geleverd bij de totstandkoming van de werken.

4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

5. De opdrachtgever verkrijgt ten aanzien van het geleverde werk uitsluitend de gebruiksrechten die bij de overeenkomst, deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de opdrachtgever tot verveelvoudiging en openbaarmaking van het werk is niet toegestaan. Een aan de opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-overdraagbaar aan derden.

6. Vennix Multimedia verleent bij levering van originele teksten die als zodanig zijn aangeduid en andere werken in de zin van de Auteurswet in opdracht van de opdrachtgever een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. De herpublicatie in het overeengekomen medium, de publicatie in enig ander medium en ieder ander gebruik dan overeengekomen is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vennix Multimedia. Vennix Multimedia kan voor de toestemming een vergoeding vragen.

7. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering naar het oordeel van Vennix Multimedia overwegende bezwaren tegen bestaan.

8. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde originele teksten, die als zodanig zijn aangeduid, die niet de goedkeuring van Vennix Multimedia krijgt, kan Vennix Multimedia op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een vergoeding van de kosten voor zover de overeenkomst is uitgevoerd alsmede tot vervangende schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

9. Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd dient de opdrachtgever bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud te maken zoals bedoeld in art. 15b van de Auteurswet. Onder de toepassing van dit artikel valt zowel de publicatie door als in naam van de overheid.

10. Bij inbreuk op het auteursrecht van originele teksten die als zodanig zijn aangeduid is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van Vennix Multimedia wordt onder meer beschouwd:

a) hergebruik van diens werk zonder toestemming;

b) publicatie in enig ander medium dan overeengekomen;

c) aantasting van zijn werk;

d) publicatie zonder naamsvermelding.

11. Voorgaande bepalingen zijn ook van toepassing op teksten die Vennix Multimedia van derden betrekt.

 

ARTIKEL 7 – OPZEGGING, OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Vennix Multimedia is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
a) de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b) na het sluiten van de overeenkomst Vennix Multimedia ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
c) de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d) door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Vennix Multimedia kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
e) zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Liesbeth Smit kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, maakt Vennix Multimedia aanspraak op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Vennix Multimedia op de opdrachtgever onmiddellijk op te eisen. Indien Vennix Multimedia de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Vennix Multimedia op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van toerekenbare tekortkoming, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Vennix Multimedia vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Vennix Multimedia op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

ARTIKEL 8 – AANPASSING VAN DE DIENSTVERLENING EN PRIJZEN

1. Aan de prijzen op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

2. Vennix Multimedia behoudt het recht om prijswijzigingen door te voeren. Deze prijswijzigingen worden minimaal één (1) kalendermaand van te voren aangekondigd op de website van Vennix Multimedia en worden aan bestaande opdrachtgevers per email gecommuniceerd.

3. Prijswijzigingen zullen door opdrachtgever ten aanzien van natuurlijke personen niet binnen drie maanden na de aanvangsdatum van de overeenkomst worden ingevoerd.

 

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

1. Iedere aansprakelijkheid van Vennix Multimedia voor schade die voortvloeit uit onrechtmatige daad, een toerekenbare tekortkoming of enige andere rechtsgrond is beperkt tot het door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Vennix Multimedia uitgekeerde bedrag. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet overgaat tot uitkering van enig bedrag, is de aansprakelijkheid van Vennix Multimedia voor enige schade voortvloeiend uit overeengekomen werkzaamheden beperkt tot maximaal EURO 500,-.

2. Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben.

 

ARTIKEL 10 – VRIJWARING

1. Opdrachtgever vrijwaart Vennix Multimedia voor alle aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Vennix Multimedia toerekenbaar is.

2. Indien Vennix Multimedia uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken dan is de opdrachtgever gehouden om Vennix Multimedia zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

 

ARTIKEL 11 – OVERMACHT

1. Vennix Multimedia is niet aansprakelijk in geval van overmacht en is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Vennix Multimedia geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vennix Multimedia niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: ziekte van personeel van Vennix Multimedia, oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, tekortschieten van toeleveranciers van Vennix Multimedia, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand- bedrijfs- en technische storingen binnen de werkruimte van Vennix Multimedia alsmede het niet functioneren van of in downtime zijn van websites gehost door Vennix Multimedia via een externe provider. Vennix Multimedia heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst (op afstand) verhindert, intreedt nadat Vennix Multimedia haar verbintenis had moeten nakomen.

3. In geval van overmacht is Vennix Multimedia gerechtigd de verplichtingen uit de overeenkomst gedurende de periode dat de overmacht voortduurt kosteloos op te schorten.

4. In geval van overmacht die de dienstverlening of de werking van de geleverde producten langdurig zal beïnvloeden, is de opdrachtgever gerechtigd om, na betaling van verrichte werkzaamheden of openstaande vorderingen, de dienstverlening aan derden over te dragen.

ARTIKEL 12 – SLOTBEPALING & TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen Vennix Multimedia en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen opdrachtgever en Vennix Multimedia zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Tilburg, onverminderd de bevoegdheid van Vennix Multimedia om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.